Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Privacystatement Lijst Groot Montferland.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Lijst groot Montferland heeft in een privacystatement omschreven op welke wijze zij met uw gegevens omgaat en wat u als lid kunt doen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Lees hieronder onze Privacy-policy.

Lijst Groot Montferland privacybeleid.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy-policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Lijst Groot Montferland zal zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

·        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy-policy

·        de verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

·        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

·        passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

·        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; (uiteraard pas na uw toestemming)

·        op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u, indien nodig, hierop zullen wijzen en deze rechten respecteren.


Als Lijst Groot Montferland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy-policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Lijst Groot Montferland
Ganzepeppel 73
7041 HH ‘s-Heerenberg

E-mail: secretariaat@lijstgrootmontferland.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS.

Uw persoonsgegevens worden door Lijst Groot Montferland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van de ledenadministratie en de contributieheffing
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

Naam

Adres

PC  Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Bankrekeningnummer

Aanspreektitel


 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Lijst Groot Montferland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat de gegevens gedurende het lidmaatschap bewaard worden en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding bewaard blijven. Minimaal eens per jaar wordt de boekhouding hierop gecontroleerd.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Lijst Groot Montferland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een verklaring ondertekend.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

(Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u hen dan eerst via het gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.  Een klacht kunt u indienen via internet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)


E-mailen